Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez ORONA Spółka z o.o. danych osobowych:

 • kontrahentów, pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów, danych osobowych przekazanych w umowach cywilnoprawnych,
 • innych osób kontaktujących się z ORONA Spółka z o.o. (telefonicznie oraz mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się ORONA Spółka z o.o. (telefonicznie oraz mailowo);

oraz politykę wykorzystania plików cookies.

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako: RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów, pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych:

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest ORONA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 28, 31-574 Kraków. Możesz z nami skontaktować się listownie na adres siedziby, przez e-mail: rodo@orona-group.pl, telefonicznie lub faksem (+48) 12 415 54 77.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, dlatego że jesteś naszym kontrahentem będącym osobą fizyczną, osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

   • kontaktować się z Tobą w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Tobą, jako naszym kontrahentem będącym osobą fizyczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny, fiskalny, podatkowy) oraz art. 9 ust. 1 lit. f RODO (tzn. prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń). W takim wypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
   • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy z nami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Źródło danych:
  Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.
 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane pozostałym przedsiębiorstwom grupy, naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1) powyżej),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.
 7. Inne informacje:
  Zebrane dane nie zostaną wykorzystane do zautomatyzowanego przetwarzana bez udziału człowieka ani do profilowania oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych innych (niż kontrahenci, pracownicy/współpracownicy kontrahenta) osób kontaktujących się z ORONA Spółka z o.o. (telefonicznie oraz mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się ORONA Spółka z o.o. (telefonicznie oraz mailowo):

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest ORONA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 28, 31-574 Kraków. Możesz z nami skontaktować się listownie na adres siedziby, przez e-mail: rodo@orona-group.pl, telefonicznie lub faksem (+48) 12 415 54 77.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu, aby:

  • przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
  • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.
 4. Odbiorcy Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane pozostałym przedsiębiorstwom grupy, naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.
 6. Inne informacje
  Zebrane dane nie zostaną wykorzystane do zautomatyzowanego przetwarzana bez udziału człowieka ani do profilowania oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Serwis www.krakdzwig.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  • zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji użytkownika
  • tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika
  • wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
  • wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
 1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień użytkownik może określić zakres swojej zgody na umieszczanie tego typu plików w swojej przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności strony internetowej.